روشور

Wednesday, September 01, 2004

مشهد

جمعه پيش رفتيم مشد بعده 15 سال...خيلي خوش گذشت همش تو حرم بوديم.شبا خنك بود ولي ظهراش ادم نميتونست نفس بكشه...يه دفعه هم دستم به زور به ضريح خورد ولي لهه له شدم مگه اين پيره زنا ميزاشتن.ولي خيلي خوب بود جاي همه هم خيلي خالي بود...


Saturday, August 14, 2004

افسانه ي نرگس

جوان زيبايي هر روز مي رفت تا زيبايي خود را در يک درياچه تماشا کند.چنان شيفته ي خود مي شد که روزي به درون درياچه افتاد و غرق شد. در مکاني که از آنجا به آب افتاده بود, گلي روييد که نرگس ناميدندش.
هنگامي که نرگس مرد اوريادها _ الهه هاي جنگل_ به کنار درياچه آمدند که از دريچه ي آب شيرين به کوزه اي سرشار از اشک هاي شور استحاله يافته بود.
اوريادها پرسيدند : چرا مي گريي ؟
درياچه گفت : براي نرگس مي گريم .
اوريادها گفتند: آه شگفت آور نيست که براي نرگس ميگريي....و ادامه دادند: هر چه بود با آنکه همه ي ما همواره در جنگل در پي او مي شتافتيم تنها تو فرصت داشتي از نزديک زيبايي او را تماشا کني.
درياچه پرسيد: مگر نرگس زيبا بود؟
اوريادها شگفت زده پاسخ دادند: کي بهتر از تو ميتواند بهتر از تو اين حقيقت را بداند؟
هر چه بود هر روز در کنار تو مي نشست.
درياچه لختي ساکت ماند.سرانجام گفت : من براي نرگس ميگر يم اما زيبايي او را در نيافته بودم.
براي نرگس ميگريم چون هر بار از فراز کناره ام به رويم خم مي شد مي توانستم در اعماق ديدگانش بازتاب زيبايي خودم را ببينم.Friday, August 13, 2004

گريه!!!خنده؟؟؟

هيچ وقت نفهميدم چه طور اين جوري مي خنده ولي فكر مي كنم دليلش گريه كردناي زيادشه! فقط كسايي كه زياد گريه ميكنن مي تونن قدر قشنگياي زندگي رو بدونن و خوب بخندن!
گريه كردن اسونه و خنديدن سخت!!

Wednesday, August 11, 2004

دندون


واي بايد دندون عقل مو بكشم شنيدم زير جراحي درد نداره ولي تا پامو تو خونه بذارم دردش شروع ميشه دردش يه طرف باد كردن لپم هم يه طرف تازه مثه اينكه عصبكشي هم دارم خدا به دادم برسه...:((

Sunday, August 08, 2004

گذر عمر

....حسين پناهي ديشب بر اثر حمله ي قلبي در سن 48 سالگي در گذشت:(((چه قدر زود ادما به دنيا ميانو از دنيا ميرن مثله باد

Monday, July 12, 2004

سيب سرخ

Tuesday, July 06, 2004

سيب سبز